mogelijkheden:

 

Er wordt altijd erna gestreefd om de ouders zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken.

Psychologisch onderzoek
Er vindt een psychologisch onderzoek plaats afgestemd op de hulpvraag. Dit verschaft inzicht in de persoonlijkheid en de wijze waarop de omgeving beleefd wordt. De gegevens van het psychologisch onderzoek vormen de basis voor een eventuele verdere hulpverlening.

Psychologische behandeling
Er is wekelijks een therapeutisch contact. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van kindeigen uitingsvormen (onder anderen spelen, tekenen en verhalen vertellen). Dit gaat gepaard met periodieke ouderbegeleidende gesprekken. Therapeutische technieken zijn veelal cognitiefgedragstherapeutisch, directief en oplossingsgericht van aard.

Ouderbegleiding
Er wordt vanuit gegaan, dat als er iets in de omgeving van het kind/ de jeugdige verandert zijn (probleem) gedrag ook zal veranderen. Er wordt dus geprobeerd om via de ouders gedragsverandering bij het kind/ de jeugdige te bewerkstelligen (mediatietherapie). Het kan ook gaan om opvoedondersteuning m.b.t. de omgang met een kind met psychiatrische problematiek (Hoe kunnen ouders een kind met ADHD of een autistische stoornis het beste steunen?).